പ്രായ പൂര്‍ത്തി ആണോ ...........?

മമ്മൂടി യുടെ അഭിമുഖം മനോരമയില്‍
eighty or eighteen?

ഏതാണ് മനോരമ ഉദ്ദേശിച്ചത് .............