ടിന്റുമോനും ടീച്ചറും

ടിന്റുമോന്‍ അവന്ടെ ചന്തി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല.
ഒരു നാള്‍ സ്കൂളില്‍ വച്ച് ടീച്ചര്‍ അവന്ടെ ചന്തിക്ക് അടിച്ചു
വിട്ടില്‍ പോയി കണ്ണാടിയില്‍ നോക്കിയ ടിന്റുമോന്‍
" നായിന്റെ മോള് അടിച്ചു രണ്ടു പീസ് ആക്കി"

0 comments:

Post a Comment