പുതിയ ഐ ടി എഞ്ചിനീയര്‍ മാര്‍ക്ക്‌ കാര്യക്ഷമത കുറവെന്നു കമ്പനികള്‍


courtsy:deepika.com dated:02-11-09

1 comments:

  • പുതിയ പരീക്ഷണ വസ്തുക്കള്‍ക്ക് അത്രയ്കെ Quality ഉണ്ടാവൂ

Post a Comment