എങ്ങനെ ഞങ്ങള്‍ സഹിക്കും ദൈവമേ......

2010 നമ്മള്‍ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചതി ആണ് ചെയ്യുന്നത്

FESTIVAL
DATE
DAYMAY DAY
01-MAY-2010
SATURDAYINDEPENDENCE DAY
15-AUG-2010
SUNDAYGANDHI JAYANTI
02-OCT-2010
SATURDAYDASSERA
17-OCT-2010
SUNDAYDIWALI
05-NOV-2010
SUNDAYCHRISTMAS
25-DEC-2010
SATURDAY

6 comments:

Post a Comment