ടിന്റുമോന്റെ വീട്ടില്‍ കള്ളന്‍ കയറി


ഒരു ദിവസം ടിന്റുമോന്റെ വീട്ടില്‍ കള്ളന്‍ കയറി
കള്ളന്‍ വീടിലുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കള്‍ എല്ലാം എടുക്കുന്നത് കണ്ടു ടിന്റുമോന്‍ കള്ളനോട്
എന്റെ ബുക്കും പുസ്തകവും കൂടി കൊണ്ടുപോക്
അല്ലെങ്ങില്‍ ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ആളെ വിളിച്ചുകൂട്ടും

0 comments:

Post a Comment