സൂക്ഷിച്ചാല്‍ ദുഖികേണ്ട


ലവ് ജിഹാദ് രൊമിഒ ജിഹാദ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പറ്റും ..........

ഒരല്പം ശ്രദ്ധ നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് നല്‍കിയാല്‍ അത് അവരുടെ ഭാവിക്ക് ഒരു സംരക്ഷണം ആകും

മാതാ പിതാകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ഒരു നല്ല മുന്നറിയിപ്പ് ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നു .


0 comments:

Post a Comment