ലവ് ജിഹാദില്‍ സഹകരി‌വാന്‍ താല്പരമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു
അടുത്ത കാലത്തായി love jihadikal മതം മാറ്റിയ പ്രശസ്ത സിനിമാ നടികള്‍

2 comments:

Post a Comment