ടിന്റു മോന്‍ ചിന്തകള്‍


പഠിത്തം ദുകമാണ് ഉണ്ണി കോപ്പി അടിയല്ലോ സുഖപ്രദം

ആശാന്‍ ടിന്റു മോന്‍പരീക്ഷ ഏതായാലും കോപ്പി നന്നായാല്‍ മതി

ശ്രീനാരായണ ടിന്റു മോന്‍കോപ്പി ഉള്ളവന്‍ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കുക

യേശു ടിന്റുമോന്‍ഈ ലോകത്ത് ആരും കോപിയുമായ് ജനിക്കുനില്ല, സാഹചര്യം അവനെക്കൊണ്ട്‌ കോപ്പി അടിപ്പിക്കുന്നത്

ഗാന്ധി ടിന്റുമോന്‍

0 comments:

Post a Comment